شیلنگ پنوماتیک

نوع استفاده از یک شیلنگ و محیطی که در آن کار می کند، مستقیما بر عمر شیلنگ تاثیر می گذارند. رعایت نکات زیر، موجب افزایش عمر شیلنگ و ایمن شدن محیط استفاده آن می شوند.

شناسه محصول: phose1-1 دسته: ,
توضیحات
  • زمانی که شیلنگ مستقیم نصب می شود، باید کاملا کشیده باشد.زیرا در هنگام تغییر فشار در آن، دچار تغییر طول می شود. بنابراین باید طول لازم، برای این تغییر طول، در هنگام نصب لحاظ شود.
  • طول شیلنگ را به نحوی مشخص کنید که به سایر قطعات اجازه حرکت یا ارتعاش را بدهند و همچنین در حین حرکت آنها، شیلنگ دچار پیچش یا کشش نشود.
  • نوع اتصالات سری و طول شیلنگ باید به نحوی انتخاب شوند که شیلنگ دچار پیچش نشود.
  • بستن صحیح شیلنگ، از تماس آن با سطوح جلوگیری کرده و مانع از آسیب دیدن شیلنگ در حین کار می شود.
  • به دلیل تغییر طول متفاوت، شیلنگ خط های پرفشار و کم فشار را با یک بست نبندید.
  • اگر دو سر شیلنگ در دو صفحه(هندسی) مختلف نصب شده اند، لازم است شیلنگ با بست مهار شود.